Arkiv for tidligere udmeldinger

Nyt pr. 6. september 2020

Aflysning af generalforsamling den 16. september 2020.

Kære medlemmer,

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen er nødsaget til at aflyse den udsatte generalforsamling den 16. september 2020, da vi ikke føler os overbeviste om, at vi kan gennemføre generalforsamlingen på en sundhedsforsvarlig måde på ”Tapeten”, og da mange af vores medlemmer er i den udsatte gruppe, vil vi ikke løbe den risiko.

Det er med samme overvejelse og begrundelse at vi samtidig har valgt at aflyse den planlagte præmiefest.

Da sæsonen snart er slut og der samtidig ikke er nogen presserende sager eller forslag der kræver en snarlig generalforsamlingen, har vi valgt at udsætte dette års generalforsamling til den næste ordinære generalforsamling, som vil finde sted i slutningen af marts 2021. Begge vil blive indkaldt efter vedtægtens almindelige regler.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt pr. 10. august 2020.

Sommerhilsen

Kære medlemmer,

Hermed en sommerhilsen fra bestyrelsen i Brøndgården.

Vi planlægger at afholde en generalforsamling så hurtigt som situationen tillader, og I må gerne sætte kryds i kalenderen onsdag den 16. september kl. 19:00 i Tapeten. I disse COVID-19 tider kan meget jo ændre sig på kort tid, så vi fremsender en endelig indkaldelse senest 2 uger før, med samme dagsorden og bilag som tidligere fremsendt, men nu er I adviseret.

Til orientering, har vi aflyst pligtarbejde for hele 2020. Det er ikke realistisk og forsvarligt, at alle haver kan få mulighed for at deltage med de få søndage der er tilbage i sæsonen.

Som I måske har bemærket, har Ballerup Kommune sat et lokalplansforslag i offentlig høring, der omhandler områdets 12 kolonihaver, herunder Brøndgården.

Kort fortalt fastlægger en lokalplan bestemmelserne for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Det er Kommunalbestyrelsen der vedtager lokalplanen.

I forslaget redegør Ballerup Kommune for formålet med lokalplanen, herunder at fastholde kolonihaveområdernes anvendelse til rekreative fritidsformål, og samtidig modvirke ulovlig beboelse (helårsbeboelse).

Forslaget indeholder derfor en præcisering/stramning i forhold til den eksisterende lokalplan med et forbud om ophold i kolonihaven i tidsrummet fra kl. 21:00 til kl. 07:00 i perioden fra 1. oktober indtil 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolen, dvs. uge 42, uge 7 og 8 samt juleferieperioden. Dertil kan hver enkelt kolonihaveforening aftale 4 yderligere weekender i vinterhalvåret, hvor der kan overnattes. Samlet set skal ophold i en kolonihave udgøre mindre en 6 måneder ud af de seneste 12 måneder.

Forslaget indeholder også et forslag om at give mulighed for at opføre et hovedhus på maks. 60m2 (i dag 50m2) og småbygninger på maks. 20m2 (i dag 30m2) således at det samlede bebyggede areal ikke overstiger 80 m2. Derudover er der nogle præciseringer omkring bygningernes placering.

Forslaget indeholder også andre præciseringer mv. og du kan læse hele forslaget her: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering. Derudover har Ballerup Kommune planlagt borgermøde den 18. august fra 18-20, hvor forslaget vil blive forelagt. Såfremt du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen, kan du bl.a. skrive direkte til Ballerup Kommune på mail til kolonihave@balk.dk senest den 20. september.

Forslaget har været lang tid undervejs, og vi har i Brøndgårdens bestyrelsen løbende fuldt arbejdet og forhandlingerne, herunder løbende deltaget i møder, drøftelser mv., bl.a. sammen med de øvrige kolonihaver i Kredsen, Hovedstaden Vest. Det videre forløb er, at vi i Kredsen i samarbejde med kredsens advokat, indsender et samlet høringssvar, og såfremt du har input hertil, er du også meget velkommen til at sende det til info@brondgarden.com – dog senest 22. august, da det skal formidles, koordineres og aftales med de øvrige kolonihaver.

Slutteligt vil vi ønske jer en fortsat god sommer og vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

NYT pr. 17. juni 2020

SANKT HANS BÅL ER AFLYST.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag d.16. september kl. 19.00.

Nærmere herom ved ny indkaldelse senere.

NYT pr. 3. juni 2020

Opskrivning på venteliste er stoppet indtil april 2021.

Ændringer grundet COVID-19.

Pligtarbejde er aflyst resten af året.

Kontoret er åbent 1. mandag i måneden fra kl. 18-19.

Grøn container er åben

Dagrenovation afhentes efter planen

Generalforsamling den 29. marts 2020 udsættes

I lyset af COVID-19-situationen i Danmark, har vi valgt at udsætte vores ordinære generalforsamling, og I skal derfor ikke møde op på ”Tapeten” den 29. marts 2020.

Når situationen omkring COVID-19 tillader det, vil bestyrelsen indkalde til ny ordinær generalforsamling med samme dagsorden og bilag som tidligere fremsendt.

Indkaldelsen vil blive annonceret med 2 ugers varsel på mail og hjemmesiden. Dem der ikke har oplyst en mailadresse vil modtage et brev.

Indtil den generalforsamling er afholdt, vil bestyrelsen fungere som et ”forretningsministerium”, herunder vil havelejen forblive uændret.

Vi opretholder kontoråbningstiden, men vi opfordrer til, at så meget som muligt kan klares over mail og telefon (nummer og mail kan findes på hjemmesiden, www.brondgarden.com).  

På forhånd tak for jeres forståelse og pas godt på hinanden.

Bestyrelsen i Brøndgården

 
 
 
 
 
 
 
Kontorets åbningstider kan ses her.